Obchodní podmínky 23:58

Platné a účinné od 1. ledna 2022

Obchodní podmínky (OP) pro poskytované služby a produkty společnosti K-COMBO s.r.o.

1.OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Společnost K-COMBO s.r.o. se sídlem Okružní 709, 370 01, České Budějovice, IČO 09264396 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 29936 (dále jen “Poskytovatel”) je poskytovatelem služeb v oblasti internetu a reklamy a dalších služeb uvedených na stránkách www.2358.cz .

1.2. Zadavatel je fyzická či právnická osoba, a to buď přímý zákazník (konečný příjemce služeb), nebo reklamní či mediální agentura, poptávající některou ze služeb Poskytovatele.

 

2.ZADÁVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Služby budou poskytovány na základě písemné, emailové objednávky nebo smlouvy. Jsou-li služby poskytovány na základě smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, je smlouva uzavřena teprve úhradou zálohové (pro-forma) faktury Poskytovatele. Minimální výše objednávky je 1000,- Kč bez DPH.

2.2. Objednávka je pro Poskytovatele závazná teprve její písemnou akceptací. Za písemnou akceptaci se považuje i akceptace formou e-mailové nebo faxové zprávy. Akceptací objednávky ze strany Poskytovatele nebo, nejde-li o smlouvu v písemné formě, úhradou zálohové faktury ze strany Zadavatele, je mezi stranami uzavřena smlouva o poskytování služeb. Zahájení poskytování služeb je podmíněno splněním dohodnutých platebních či jiných, ve smlouvě uvedených, podmínek.

2.3. Objednávka musí obsahovat: IČO Zadavatele; DIČ Zadavatele; adresu sídla Zadavatele; poštovní adresu Zadavatele v případě, že je odlišná od adresy sídla; kontaktní osobu; telefon; fax; e-mail; specifikaci služby; typ služby, termín poskytování služby a cenu.

2.3. Veškeré podklady a materiály potřebné pro poskytování služeb musí Zadavatel poskytnout Poskytovateli nejpozději 3 pracovní dny před datem počátku poskytování služby. V období od uzavření smlouvy mezi Poskytovatelem a Zadavatelem až po ukončení poskytování služeb je Zadavatel povinen poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost, která je nezbytná k řádnému poskytování smluvených služeb.

2.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit a/nebo zrušit poskytování služeb, jestliže:

2.4.1 Dodané podklady nejsou v souladu s požadavky Poskytovatele či neodpovídají těmto Všeobecným obchodním podmínkám,

2.4.2. Podklady nebyly dodány nejpozději 3 pracovní dny před počátkem poskytování služby,

2.4.3. Požadavky Zadavatele jsou v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly a/nebo ohrožují veřejný pořádek,

2.4.4. Požadovaná služba svojí kvalitou, formou nebo obsahem neodpovídá standardům nebo oprávněným zájmům Poskytovatele,

2.4.5. Zadavatel je v prodlení s uhrazením ceny za poskytování služeb Poskytovatele.

 

3.POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1. Poskytovatel je oprávněn využít při plnění smlouvy třetích osob (subdodavatelů), za plnění smlouvy však odpovídá tak, jako by smlouvu plnil sám.

3.2. Poskytovatel je oprávněn při poskytování služeb postupovat i bez pokynů Zadavatele. Poskytovatel je však oprávněn si pokyny Zadavatele kdykoli vyžádat. Až do poskytnutí pokynů je Poskytovatel v takovém případě oprávněn přerušit poskytování služeb. Odpovědnost Poskytovatele za škodu či nemajetkovou újmu vzniklou Zadavateli je vyloučena, pokud Poskytovatel postupoval v souladu s pokyny Zadavatele.

3.3. Veškerá autorská práva k dílům vytvořeným při plnění této smlouvy patří Poskytovateli. Poskytovatel poskytuje Zadavateli nevýlučnou, nepostupitelnou licenci k užití těchto děl pro vlastní vnitřní účely Zadavatele. Není-li cena licence uvedena samostatně v objednávce nebo ve smlouvě, je součástí ceny za poskytování služeb.

3.4. Zadavatel uděluje souhlas se zveřejněním jména společnosti, loga, ukázky výstupů činnosti Poskytovatele či URL adresy v referencích Poskytovatele. Požádá-li Zadavatel z vážných důvodů písemně o vyloučení z referencí, Poskytovatel tak učiní.

3.5. Zadavatel se zavazuje dodržovat zásady bezpečného užívání počítače při práci s produkty Poskytovatele i jeho subdodavatelů. Při jejich nedodržení Zadavatel ztrácí nárok uplatnit práva z vadného plnění a nemá právo po Poskytovateli požadovat případnou náhradu škody nebo nemajetkové újmy.

3.6. Celková odpovědnost Poskytovatele za škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou v souvislosti s poskytováním služeb je omezena částkou odpovídající dvojnásobku ceny těchto služeb (bez DPH). Poskytovatel však neodpovídá za ztrátu nebo zkreslení dat, ušlý zisk, ztrátu obchodní příležitosti ani za jakékoli nepřímé nebo následné škody.

3.7. Právo domáhat se náhrady škody, popřípadě nemajetkové újmy, se promlčí ve lhůtě jednoho (1) roku od dne, kdy toto právo mohlo být uplatněno poprvé.

3.8. Nebude-li výslovně sjednáno něco jiné, bude Poskytovatel poskytovat služby výhradně Zadavateli. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou třetím osobám. Budou-li ze strany třetí osoby vzneseny vůči Poskytovateli jakékoli nároky v souvislosti s poskytováním služeb, je Zadavatel povinen nahradit Poskytovateli veškerou škodu a jinou újmu, která Poskytovateli v souvislosti s takovými nároky vznikne.

 

4.FINANČNÍ PODMÍNKY

4.1. Poskytovatel je oprávněn požadovat zálohu z ceny nebo platbu předem. Příslušná částka, musí být připsána na účet Poskytovatele nejpozději pět (5) pracovních dnů před zahájením poskytování služby. V případě, že platba nebude na účet Poskytovatele připsána řádně a včas, není Poskytovatel povinen službu poskytnout.

4.2. K řádně uhrazeným platbám, podle platebního kalendáře (není daňovým dokladem dle § 31 zákona o DPH), který je součástí Smlouvy se daňové doklady (faktury) vystavují do 14 kalendářních dnů ode dne přijetí platby. Za den dodání služby a den uskutečnení zdanitelného plnění se bude považovat den přijetí platby nebo poslední den, kterým podle Smlouvy končí poskytování služeb, a to podle toho, která skutečnost nastane dříve.

V souladu s § 21 ods. 8 zákona o DPH, v případech, kdy je Smlouva o poskytování služeb dohodnuta na dobu delší než 12 měsícu se za den dodání služby a den uskutečnení zdanitelného plnění považuje poslední den 12. kalendářního mésíce. Faktura, daňový doklad, bude vystavená do 14 kalendářních dnů od dne uskutečnení zdanitelného plnění.

4.3. Za řádně uhrazenou se považuje platba, která byla uhrazena úhradou ve výši stanovené příslušnou smlouvou (objednávkou) a pod variabilním symbolem, který je na příslušné smlouvě (objednávce) uveden.

4.4. Cena služeb je uvedena bez DPH. DPH ve výši dle platných právních předpisů bude připočtena k ceně služeb.

4.5. Obvyklá doba splatnosti faktur je 14 dní. V případě prodlení s jejich úhradou je Poskytovatel oprávněn účtovat Zadavateli za každý i započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky

 

5.UKONČENÍ SMLOUVY

5.1.1 Výpověď smlouvy: V případě, že si Zadavatel přeje zrušit již potvrzenou objednávku a podepsanou smlouvu, může smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou v délce jednoho měsíce. Výpověďní lhůta začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi Poskytovatelem.

5.2. Odstoupení od smlouvy: V případě prodlení Zadavatele s úhradou ceny služeb nebo jiné platby nebo s dodáním potřebných podkladů nebo poskytnutím jiné součinnosti ze strany Zadavatele je Poskytovatel oprávněn od smlouvy kdykoli odstoupit.

5.3. Kterákoli smluvní strana je oprávněna od smlouvy kdykoli odstoupit v případě úpadku nebo hrozícího úpadku druhé smluvní strany, v případě insolvenčního řízení proti druhé smluvní straně nebo v případě vstupu druhé smluvní strany do likvidace.

5.4. Ukončením smlouvy není dotčeno právo Poskytovatele na úhradu služeb poskytnutých v době trvání smlouvy. Byla-li smlouva ukončena Zadavatelem nebo z důvodů na straně Zadavatele a nevzniklo-li Poskytovateli právo na úhradu ceny některých služeb, je Poskytovatel oprávněn požadovat rovněž náhradu nákladů vynaložených na poskytnutí nebo přípravu na poskytnutí těchto služeb.

5.5. Ukončením smlouvy není dotčena platnost těch ustanovení, které s ohledem na jejich povahu mají smluvní strany zavazovat i po skončení smlouvy.

 

6.REKLAMACE

6.1. V případě vadného poskytnutí služeb z důvodu na straně Poskytovatele je Zadavatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou slevu. Právo na přiměřenou slevu Zadavateli nenáleží, pokud již před poskytnutím služby věděl o její vadě či pokud Zadavatel vadu služby sám zcela nebo zčásti způsobil, například udělením nevhodných pokynů nebo neposkytnutím nutné součinnosti.

6.2. Zadavatel musí uplatnit reklamaci písemně, na adresu sídla Poskytovatele, nebo kontaktní e-mail Poskytovatele (hello@2358.cz). Reklamace musí být uplatněna do 3 dnů ode dne, kdy vada při náležité péči mohla být Zadavatelem zjištěna, nejpozději však do 6 měsíců od poskytnutí služby. Uplynutím kterékoli z těchto lhůt právo Zadavatele namítat vady služeb zaniká.

6.3. Záruční doba je poskytována na jednotlivé produkty a služby dle zákona. Poskytovatel si vyhrazuje lhůtu 30 dnů pro rozhodnutí o reklamaci.

6.4. Zadavatel je povinen při reklamaci uvádět zejména následující informace: označení Zadavatele a příp. i koncového zákazníka, název služby, číslo objednávky, sjednaný termín poskytování služby, podrobný popis reklamované vady.

6.5. V případě výpadku v poskytování služby se za vadu služby považuje pouze výpadek v poskytování služeb způsobený Poskytovatelem trvající po dobu delší než 24 hodin.

6.7. Námitky vůči vystaveným fakturám je Zadavatel povinen uplatnit do 7 dnů po doručení faktury písemně na adresu sídla Poskytovatele s tím, že nesporné částky zůstávají nadále splatnými. Uplynutím této doby právo namítat vady fakturace zaniká.

 

7.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Obchodní podmínky doplňují pro jednotlivé produkty podmínky, které jsou uvedeny v “Definici nabízených služeb” na adrese https://www.2358.cz/sluzby .

7.2. Smluvní strany se zavazují chránit veškeré skutečnosti a informace týkající se druhé smluvní strany, které jim budou sděleny nebo o kterých se jinak dozví v rámci vzájemné spolupráce (důvěrné informace). Smluvní strany se zejména zavazují nezpřístupnit nebo neumožnit zpřístupnění důvěrných informací třetí osobě a důvěrné informace nevyužít pro sebe nebo třetí osobu jinak než v souvislosti s plněním smlouvy. To neplatí v případě zpřístupnění důvěrných informací v nezbytném rozsahu při plnění povinnosti uložené právním předpisem nebo orgánem veřejné moci a v případech, kdy jsou důvěrné informace v nezbytném rozsahu zpřístupněny právním, daňovým a jiným odborným poradcům nebo subdodavatelům, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy nebo ochranu zájmů smluvní strany.

7.3. Tyto podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

7.4. Zadavatel zcela odpovídá za obsah veškerých jím dodávaných podkladů a jejich soulad s právními předpisy a dobrými mravy. V případě, že dodané podklady nebudou v takovémto souladu, odpovídá Zadavatel Poskytovateli za veškerou způsobenou škodu a nemajetkovou újmu. Zadavatel odpovídá rovněž za to, že předané podklady jsou správné a úplné.

7.5. Zadavatel souhlasí s tím, aby statistická data, týkající se jednotlivých prvků jeho internetového marketingu, mohla být Poskytovatelem využívána za účelem dalšího anonymního zpracování. Jedná se zejména o data z účtu Google Analytics, PPC systémů apod.

7.6. Změnu smlouvy nebo dohodu, která se odchyluje od těchto Všeobecných obchodních podmínek, je možné sjednat pouze písemnou formou. Za písemnou formu se považuje i forma e-mailové zprávy na adresu hello@2358.cz.

7.7. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi Zadavatelem a Poskytovatelem (respektive potvrzené objednávky). V případě rozporů mezi obsahem smlouvy (respektive potvrzené objednávky) a Obchodními podmínkami, má vždy přednost smlouva (respektive potvrzená objednávka).

7.8. Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou mimo jiné i veškeré odkazy ve formě tzv. prokliků v textu těchto Ochodních podmínek.

7.9. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zadavatelem se řídí právem České republiky. Jsou-li pro služby vytvořeny zvláštní Smluvní ujednání či Zvláštní obchodní podmínky, uplatní se text těchto Obchodních podmínek subsidiárně.

7.10. Poskytoval je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoli změnit. Tuto změnu je povinen oznámit Zadavateli nejpozději 15 dnů přede dnem její účinnosti. Zadavatel je v takovém případě oprávněn smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 30 dní. Výpověď musí být doručena Poskytovateli nejpozději v den předcházející dni účinnosti změny. Do uplynutí výpovědní lhůty se použijí tyto Obchodní podmínky v původním znění.

7.11. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2022